Coaching föder utveckling på det kognitiva, emotionella och beteendeplanet. En samtalsprocess kan öka din medvetenhet om dina värderingar, färdigheter, tankar, beteenden, attityder, känslor, önskemål, behov med mera.

Den kan också:

 • förbättra din kommunikation med andra
 • öka ditt lärande genom reflektioner
 • förebygga problem och lära dig bli mer proaktiv
 • belysa attityder
 • skapa livslust
 • öka känslan av meningsfullhet
 • öka livskvalitet
 • skapa positiva upplevelser
 • ge ökad närvaro

Lars-Eric Uneståhl har gjort ett hundratal undersökningar genom åren kring vad mental träning ger. Utöver en lång lista om vad träningen ger i idrotten så har också en rad psykofysiologiska, biologiska och hormonella mätningar visat på en rad intressanta och positiva förändringar i kroppen i samband med mental träning.

Undersökningar på en rad företag har visat att en coachande kultur och ett coachande ledarskap gett:

 • Produktivitetsökning med 20%
 • Sjukskrivningar minskade med 50%
 • Minskad personalomsättning från 25% till 6%
 • Omsättningsökning 40-60%

(Coachologi)

När 87 ledare fick coaching svarade 63% att de hade uppnått en varaktig beteendeförändring. 48% uppgav bättre självmedvetenhet och förståelse. 45% tyckte att de hade blivit bättre ledare genom förstärkt optimism, självförtroende och förmåga att motivera.

”McGovern m.fl hävdar att coaching ger en ekonomisk vinst som är mer än fem gånger så stor som investeringen i coaching.”

(Coaching – vad, varför, hur)

 

”Livet går att förstå baklänges men måste levas framlänges.”
/ Kierkegaard